Franciscaanse spiritualiteit en actuele kwesties

College "Franciscaanse spiritualiteit en actuele kwesties"

Twaalf keer op de donderdagmiddag van 7 september tot 13 oktober, en van 2 november tot 7 december 2023.

Spiritualiteit kan gedefinieerd worden als de zoektocht naar het goede leven, in het geloof dat dit leven gevonden kan worden in de goede verhoudingen met God, met de mens, en met de omgeving. De spiritualiteit van Franciscus van Assisi en zijn broeders en zusters wordt gekenmerkt door een radicale zoektocht naar het goede leven, of zoals hij dat noemde “te leven volgens de volmaaktheid van het heilige Evangelie,” waarbij de leidraad is “het volgen in de voetstappen van de Heer.” Deze zoektocht begint met een bekering, een omslag van puur eigenbelang naar het dienen van belangen van algemene waarde, naar een ethiek van ‘niet-ik’ vanuit een overstijgend perspectief. Dit is niet een revolutionair idee dat desnoods met geweld alle bestaande verhoudingen probeert om te keren, maar wordt juist in een spirituele verandering van de bestaande verhoudingen gezocht. Het is een Bijbels thema dat het goede leven ophanden is: het komt op ons toe, maar wij moeten het nog leren zien en realiseren. Sleutel daartoe is het vermogen heikele kwesties niet alleen als problemen te zien, maar ook als mysteries die ons laten zien hoe God aanwezig is in de wereld en in de kwetsbaarheid, en tevens de kracht oftewel deugden, van de mens. Zo zag Franciscus de levende natuur bijvoorbeeld als schepping en zichzelf als broeder van de andere schepselen. Die visie had diepgaande invloed op de wijze waarop hij met zijn omgeving omging. Wanneer men zich een dergelijke overstijgende visie eigen maakt en terugkeert naar de eigen verhouding tot de omgeving met oog voor waarden en deugden, dan beïnvloedt dat onze visie op kwesties als duurzaamheid. In dit college willen we deze beweging maken van de franciscaanse spiritualiteit, als zoektocht naar het leven in goede verhoudingen, naar een nieuwe visie op brandende kwesties van deze tijd.

Voor meer informatie, kijk hier.