Solidariteit in de marge?

AMOSdag 2021: Solidariteit in de marge? Christelijk sociaal denken als hefboom voor duurzame transitie

Donderdag 2 december 2021, 9 tot 16.30u

Het Centrum voor de Studie van het Katholieke Sociale denken slaat de handen in elkaar met maatschappelijke partners voor een nieuw vormingsinitiatief: AMOS. Dit Bijbels geïnspireerde letterwoord staat voor ‘Actief in de Marge: Ontmoeting en Sociaal-ethische reflectie’. Vanuit een gedeelde betrokkenheid op samenlevingsvraagstukken wil dit initiatief ruimte scheppen voor kritische analyse en reflectie, ontmoeting en inspiratie. Centraal staat de verheldering, verdieping en actualisering van een kernbegrip uit de rijke, maar vaak onbekende inspiratie van het katholieke sociale denken.

De eerste AMOS-dag neemt het begrip ‘solidariteit’ onder de loep. Wat bedoelen we met dat veelgebruikte woord? Hoe ver kan of moet onze solidariteit reiken? Welke maatschappelijke uitdagingen zetten solidariteit vandaag onder druk? Hoe verhoudt vrijwillige solidariteit zich tot de geïnstitutionaliseerde en politieke vormen zoals onze sociale zekerheid? Waar zien we nieuwe vormen van solidariteit ontstaan?

In de voormiddag dagen socioloog Walter Weyns (UAntwerpen) en theologe Ellen Van Stichel (KU Leuven) ons uit de betekenis van solidariteit te herontdekken en haar relevantie voor actuele sociale kwesties te analyseren. In de namiddag zijn er thematische sessies en getuigenissen om het gesprek over solidariteit verder te zetten en toe te passen op enkele maatschappelijke vraagstukken zoals ecologie, eenzaamheid, armoede, COVID, … Deze workshops beogen informatie en inspiratie te voeden door de dialoog tussen academische reflectie enerzijds en sociale organisaties anderzijds (met good practices, praktijkvoorbeelden, getuigenissen als inspirerende handelingsalternatieven).

Zie het programma hier.